Subsidie en Projecten

 De  Montagnestichting is een kleine organisatie die in principe aan projecten eenmalig financiéle steun verleent. Het moet gaan over projecten die eenmalig zijn en waarvan de resultaten overdraagbaar zijn aan organisaties die het structueel in kunnen bedden in hun lopende activiteiten. 

Een subsidieaanvraag moet schriftelijk met het aanvraagformulier ingediend worden bij voorkeur per mail: info@montagnestichting.nl.

Bij de vraag of een project voor ondersteuning in aanmerking komt is de volgende informatie van belang;

  • de doelstelling van het project.
  • de begroting van het project.
  • de plaats van uitvoering van het project ( binnen de regio Midden- Holland)
  • het inschrijvingsbewijs in het register van de Kamer van Koophandel.
  • de bankgegevens van de aanvrager.         

In het aanvraagformulier vult u samenvattende informatie in; in bijlagen kunt u een gedetailleerdere beschrijving toevoegen. 

De stichting geeft er de voorkeur aan subsidie te verlenen als cofinancier dat wil zeggen samen met (een) andere subsidieverstrekkende organisatie.

Vanzelfsprekend worden we geinformeerd over de resultaten van het project.

 

 Aanvragen en besluiten: een overzicht van de laatste jaren 

Toezeggingen 2019
St. Het Buitenhof kennisbank 
Mentorschap Nederland
Voedselbank Ijssel en Lek
St. Ouderinitiatief De Zuidplas
SWOS ontmoetingsochtenden

 

2018

Een aanvraag van AV Gouda  die getroffen is door brandstichting waarbij veel atributen voor het sporten van mensen met een beperking verloren zijn gegaan. Voor het aanschaffen van de nieuwe atrubuten is door het bestuur  een subsidie van € 1.850 toegekend.

Van de Vrienden van de Hanepraij  is een verzoek binnengekomen  om het  5 jarige jubileum luister bij te zetten om speciaal voor de relatief jongere verpleeghuis bewoners die nog geen 65 jaar  waarbij sommigen nog met een thuis wonend gezin , extra activiteiten te organiseren met sport en spel en het starten van een internetcafë. Het bestuur heeft een bijdrage van € 1.600 toegekend.

Trans Muraal Netwerk Midden Holland  heeft een verzoek om een  financiële ondersteuning  ingediend voor het verbeteren van artrosezorg regio Midden Holland .het bestuur heeft € 2.000 toegekend.

Hospice De IJsseloever heetf een verzoek ingediend voor het realiseren van een Hospice in Capelle a/d IJssel. Het bestuur heeft € 5.000 toegezegd voor inrichting van b.v een kamer.

Stichting Noord AA Fit heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van een Beweegpark in Zoetermeer voor diverse doelgroepen. Het gaat geraliseerd worden in samenwerking met de Gem.Zoetermeer en  andere subsidie verstrekkers . De Gem.Zoetermeer neemt het grootste deel van de financiering voor zijn rekening. Het bestuur heeft besloten om  € 10.000  te doneren onder voorwaarden die in de brief zijn gesteld.

2017

Stichting Won. Een project gericht op het versterken van de positie van ouderen. Omdat het bestuur voorstander is van cofinanciering en U dit optimaal  toepast heeft het betuur besloten om een financiéle bijdrage toe te kennen van € 1000.

Palet  Welzijn; een aanvraag voor een donatieknop wijkresteaurants, na een verzoek van het bestuur om alsnog  twee offertes aan te vragen heeft het besloten om eenmalig  € 1000 toe te kennen.

Van de Stichting  De Regenboog, een verzoek om subsidie gekregen om kinderbezoeken in het LUMC  mogelijk te maken. Het bestuur stemt in met een eenmalige subsidie van € 2000  met de vermelding dat het een mooi  initiatief is maar eigenlijk niet voldoet aan de criteria.

Stichting Present; Het bestuur stemt in met een eenmalige bijdrage van € 10.000 verspreid over een termijn van 3 jaar met de kantekening dat als de verantwoording over de  eerste subsidie ontvangen is de tweede termijn termijn betaald zal worden. De eerste termijn is een voorschot. Met deze subsidie kan Present  3 jaar vooruit met de planning om hulp te verlenen,  zodat men niet voor elk klein project  een subsidie  behoeft aan te vragen.

Stichting Present heeft een aanvraag ingediend voor meerjarige projecten. Het is niet gebruikelijk dat om voor meer jaren subsidie te geven, maar gezien het maatschappelijk belang heeft het bestuur er mee ingestemd. Voor een periode van 3 jaar is €10.000 in 3 termijnen.  Na de verantwoording over de eerste periode wordt de tweede termijn betaald.

Mentorschap Haag en Rijn , Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel vergelijkbaar met een curator en bewindvoerder. Een mentor treedt op in plaats van de cliènt als het gaat om beslissingen over diens begeleiding en ondersteuning,verzorging,verpleging en behandeling.Het bestuur vind het inzetten van mentoren een belangrijk doel. Het bestuur is in pricipe bereid om een financièle bijdrage toe te zeggen voor de opleiding van de te werven nieuwe vrijwillige mentoren. Het bestuur is bereid  250 euro per mentor tot een bedrag 5000 euro.

Nederlandse Vereniging voor Autisme. Het bestuur stemd in om de vereniging financiël te ondersteunen en is bereid om eenmalig een financiële bijdrage van  €1.500 toe te kennen op basis van een fractuur.

De Wielewaal. Verzoek om een financiële bijdrage voor het project "Meerkosten logeerweekenden en kinderen thema weken Wielewaal 2017"Al vorens het bestuur besluit tot het toekennen van een financiële bijdrage ontvangt zij graag een opgave van de NWA -gegevens van de deelnemers aan de kinderthemaweken in Midden Holland. Het bestuur is dan bereid maximaal € 2.000 bij te dragen.

Gemiva-SVG groep; Dit betreft een aanvraag voor een financiële voor de BudgetlinkDag 2017.Het bestuur is bereid om de kosten van de sprekers zijnde 740€ te vergoeden, onder vermelding van de naam van de subsidiegever.

2016

Vierstroom ( onderdeel Fundis) heeft een verzoek ingediend voor een subsidie  een  pilot project Verzorgd Thuis. In samnewerking met de gemeente Zoetermeer.zorgverzekeraars CZ en  Menzis. Dit initiatief moet kortgezegd  leiden tot meer integrale ondersteuning bij huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging bij kwetsbare ouderen. Hey bestuur is voorstander van cofinanciering en heeft vanuit die optiek besloten  4,000 euro toe te kennen in het vertrouwen dat de zorgverzekeraars ook deelnemen.

In Beweging Zoetermeer; Betreft een aanvraag van Revalidatie in beweging; op 1 november wil men een revalidatie openen voor cliénten die te maken hebben met een depressie, delier of dementie  ook wel  3 D genoemd. Het betreft  en bijdrage van specifieke hulpmiddelen. Montagne Stichting heeft  10,256 € toegezegd  voor de aanschaf van een Poseybed en een Braintrainer. Het bestuur  vertrouwt er op dat de zorgverzekeraars ook deelnemen in het project van de speciale ravalidatie afdeling.

TransmuraalNetwerk Midden Holland heeft een subsidie aangevraag voor een symposium  Neurologie voor deskundigheids bevoordering. Er is een  subsidie teogekend van 1,000 €

Palet Welzijn hheft een subsidie aangevraagd voor het project  Netwerk. Dit project dat uitgevoerd  door de Stichting Dagbesteding Krimpernerwaard en heeft betrekking op trainingstraject voor mensen met een arbeidsbeperking. De montagnestichting heeft  5,000 € toegezegd voor de opstartkosten voor dit project.

Stichting WON;  Welzijn Ouderkerk en Nederlek zet  zich in voor kwetsbare burgers in Lekkerkerk, Ouderkerk aan de IJssel, Gouderak, Krimpen aan de Lek. Dot doen zij door het aanbieden van activiteiten, diensten en projecten met als doel mensen zoveel te laten participeren aan de samenleving en hen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Er is een subsidie toegezegd van 1.100 €.

Palet Welzijn heeft een subsidie aangevraagd voor een uniek respijtweekeind voor matelzorgers. Een respijtweekeind voor mantelzorgers is een van de kleurrijke en noodzakelijke activiteit om de nodige ontspanning en belangrijke  lotgenotencontacten te kunnen bieden. Er is een subsidie toegekend van 1,000 €

Project ;  Ontwikkeling zorgpension  wordt aangehouden omdat niet helder is of deze aanvraag onder de criteria van de Montagnestichting valt.

Transmuraalnetwerk; heeft een financiele ondersteuning aangevraag voor het projecr RA-gids. De gidsen zijn een ondersteuning voor de hulpverleners die te maken hebben met mensen die Reumatoïde Atritis hebben .  ( RA ) en mensen met een Niet-aangeboren hersenletsel ( NAH ). Het is niet alleen  een gids ter ondersteuning van patiénten/ cliénten maar ook voor familieleden,mantelzorgers, andere naasten en vrijwilligers. De Montagnestichting heeft hiervoor 8,000 toegezegd.

Een aanvraag van Reakt   met  de voorwaarden dat het project gekoppelt moet zijn aan de aanvraag van Zon MW. Voetbalvereniging Jodan Boys  en de Atletiekvereniging Gouda gaat in samenwerking met de zorginstelingen  Reakt en het Leger Des Heils dak en thuislozen, ex verslaafden., langdurig werklozen ,gedetineerden en mensen met een psychische problematiek een aangepast sport en beweegaanbod bieden. Met als doel dat zij na afloop van de projectperiode lid worden van een sportvereniging en structueel zelfstandig blijven sporten en bewegen.

Het betsuur heeft besloten een financiële  bijdragen van 10.000 € toe te kennen. Wel Montagnestichting graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang en de mogelijk krijgen wat specifieker betrokken te zijn bij een onderdeel van een project.

Happy Kids Care.  Dit betreft een aanvraag voor een bijdrage voor de organisatie van de ontwikkelingsweekeinden: StrandKameleon Kijkduin voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, spychische-en /of gedragstoornis uit de regio Den Haag ( waarvan 16 deelnemers uit Midden Holland.  Voor de regio Midden Holland bedraagt het tekort € 11,869.  Het bestuur besluit  het bedrag voor de regio Midden Holland toe te kennen. Het uitbetalen van de subsidie zal plaats vinden als inzichtelijk is gemaakt dat het voor de regio Midden Holland wordt ingezet..

Hospice Langsingerland:  Het bestuur besluit  Hospice Langsingerland een finaciéle  bijdrage van € 10.000 teo te kennen bestemd voor de inrichting van twee nieuwe kamers, met de sugestie om 1 van de nieuwe kamers te benoemen naat de Montagnestichting

2015

Stichting Meedoen Gouda  heeft een verozek ingediend voor subsidie "kosten inzet vrijwilligers,het bestuur stemt in met dit verzoek met een bijdrage van  5.600.

Stichting Present heeft een projectaanvraag ingediend voor hulp  mantelzorgers gehandicapten van € 4.760.

Stichting WON heeft een  bijdrage gevraagd voor het boekje Mantelzorgverhalen, er is een bedrag van € 1.250 toegezegd.

Vrienden van de Hanepraij  daar is een verzoek om subsidie voor het project Fietslabyrint van € 2.000 toegekend.

Hiermee kunnen de mensen een fietstocht maken in verschillende steden en dorpen en ook in de bossen, het geeft het gevoel dat men er midden in fietst.

fietslabyrint_hanepraij_001_399x640_2.jpg

 

Welthuis (onderdeel Fundis) daar is een verzoek ontvangen voor subsidie van het project Verpleegthuis een project om mensen langer thuis te kunnen  laten wonen , de aanvraag
is gehonoreerd  met een subsidie van € 25.000
 
Voor Gemiva-SVG  groep is een subsidie  toegekend  van € 1.568 voor het project Budgetlink  het betreft ondersteuning voor mensen die problemen hebben met
finnacién

2014.

Aan Transmuraalnetwerk een bijdrage toegekend van € 1.871 voor kosten Symposium reuma en artrose.

Aan Zorgbrug is een bijdrage toegekend van  € 4.725  voor scholing op het gebied van Mantelzorg

Aan Stichting  Alzheimer is een eenmalige bijdrage toegekend van  € 2500  voor de  Boottocht in 2015.

Funcare4Kids heeft een bijdrage ontvangen van  € 3325  voor de  Fundag waaraan kinderen uit de regio kunnen deelnemen

2013.

Aan  Vierstroom ( FUndis) is een bedrag van toegekend van € 6.700   toegezegd voor de financiéring van de voorbereiding en het maken van de Film Netwerkparticipatie.

Aan Vierstroom( Fundis) is voor het project  Weten en Eten  een bijdrage toegekend van € 5000  in de drukkosten van het betreffende Boek toegekend.

Aan  Palet Welzijn is een bijdrage toegekend van  € 1600  voor een bijzonder  Respijtweekeind Mantelzorg.

Aan  Vierstroom(Fundis)  is een bijdrage toegekend van  € 5000  voor scholing van 10 medewerkers in het gebruik van  Meetinstrument  Effectenster .

2012

Aan Stichting Present is voor 4 projecten Maatschappelijk Stage een bedrag van  € 2600  toegekend.

Aan Palet Welzijn is € 7.500  bijgedrage aan het project  Mijn Vangnet  een netwerkspel.

Aan  Zorgpartners is een bijdrage van  € 500  gegeven aan een  Weekeind voor  Mantelzorgers

Aan Vierstroom ( Fundis) is een subsidie toegekend van  € 10.000  voor een project dat gericht op verbetering van de situatie van ouderen die op de  wachtlijst staan om opgenomen te worden in een  woonomgeving met meerzorg , het betreft polyfarmacie en ondervoeding.

2011.

Aan het  Vrouwen  Opvang  Centrum is  € 4.000 bijgedragen.

Voor  transportstoelen voor een verzorgingshuis is  € 4.600  toegekend.

Aan het Mantelplan van Vierstroom ( Fundis) is  € 1.100 toegekend. In dit bijzondere geval is de afspraak gemaakt dat bij  commercieél  succes van het mantelplan deze bijdrage wordt gerestituteerd.